Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Comparisa B.V. 

Op de dienstverlening van Comparisa B.V. gelden de volgende algemene voorwaarden zoals op deze pagina geformuleerd. Deelnemers en Aanvragers die gebruik maken van de diensten van Comparisa gaan akkoord met deze Algemene Voorwaarden en erkennen deze te hebben gelezen en geaccepteerd. 

Artikel 1. Definities van gebruikte termen 

 • Comparisa: Het bedrijf Comparisa B.V., gevestigd te ‘s-Gravenhage en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59520760. 
  • Deelnemers: Dienstverleners en/of rechtspersonen die Comparisa verzoeken om offerteaanvragen van haar af te nemen en/of een Overeenkomst met Comparisa aangaan en diensten van Comparisa B.V. afnemen. 
  • AanvragersConsumenten en bedrijven die een offerte hebben aangevraagd via één of meerdere aan Comparisa gelieerde websites. 
  • Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen Comparisa en Deelnemer op grond waarvan Comparisa diensten levert aan Deelnemer. In de Algemene Voorwaarden wordt onder overeenkomst verstaan: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk, telefonisch of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer diensten van Comparisa. 
 • Verwerkersovereenkomst overeenkomst tussen Comparisa en Deelnemer, opgesteld door Comparisa, op grond van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Verwerkersovereenkomst wordt geacht een integraal onderdeel te zijn van de Overeenkomst . De Verwerkersovereenkomst wordt als bijlage bij de Overeenkomst bijgevoegd. 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerteaanvraag en overeenkomst tussen Comparisa en een Deelnemer waarop Comparisa deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Comparisa, voor de uitvoering waarvan door Comparisa derden dienen te worden betrokken. 

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers en directie van Comparisa en Deelnemer. 

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.  

2.5 Indien Comparisa niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Comparisa in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

Artikel 3. Aanvang van de overeenkomst 

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat: 

 • Een opdracht per e-mail, telefoon of post, wordt verstrekt door de Deelnemer aan Comparisa en door Comparisa is bevestigd. 
  • Een Deelnemer een door Comparisa verzonden Overeenkomst schriftelijk dan wel mondeling middels een voicelog heeft geaccepteerd. 
 • Vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst, dan wel op een ander door partijen overeengekomen tijdstip, zal Comparisa starten met de uitvoering van het overeengekomene. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. 

Artikel 4. Offerteaanvragen 

4.1 Deelnemer ontvangt offerteaanvragen van Aanvragers. Deelnemer betaalt een vergoeding per ontvangen lead, welke is overeengekomen in de overeenkomst tussen Deelnemer en Comparisa. 

4.2 Deelnemers zijn verplicht een geldig en werkend e-mailadres aan Comparisa te verstrekken. Offerteaanvragen worden naar het opgegeven e-mailadres verstuurd. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor controle of verstuurde aanvragen in haar spamfilter terecht zijn gekomen. Dit kan geschieden wanneer Deelnemer haar veiligheidsinstellingen aanpast tijdens de samenwerking. Op offerteaanvragen die door Comparisa zijn verzonden en bij Deelnemer in haar spamfilter terecht komen kan geen reclamatieverzoek worden ingediend.  

4.3 Comparisa verstuurt Deelnemers enkel offerteaanvragen uit de door hen geselecteerde regio’s en sectoren. De gewenste regio wordt vooraf afgesproken en vastgelegd in de overeenkomst. De regio wordt bepaald middels een straal rondom Deelnemers vestigingsadres en/of een twee-cijferige postcode in het afzetgebied.  

4.3 Deelnemers kunnen bij Comparisa per week of per maand een maximum instellen voor het aantal af te nemen offerteaanvragen met een minimaal aantal van vijf per week. Deelnemer accepteert dat het aantal offerteaanvragen kan variëren en dat het maximum aantal opgegeven offerteaanvragen niet altijd gehaald kan worden. Alleen door Comparisa daadwerkelijk verzonden offerteaanvragen zullen in rekening worden gebracht.  

4.4 Deelnemer kan op ieder moment haar deelnamegegevens wijzigen door hiervoor een verzoek te doen per e-mail. Comparisa zal de aanpassingen binnen maximaal twee werkdagen verwerken. Het is Deelnemer toegestaan om op ieder moment het maximum aantal offerteaanvragen te verhogen of te verlagen. Hiervoor dient de Deelnemer een e-mail te sturen naar: finance@comparisa.eu 

4.5 Comparisa zorgt ervoor dat Deelnemer over een werkend telefoonnummer of e-mailadres beschikt om met Aanvrager in contact te treden.  

4.6 Het kan voorkomen dat een door Deelnemer geselecteerde regio vol zit. In dit geval rouleren Deelnemers binnen het afgesproken maximum. Comparisa behoudt zich het recht voor te bepalen naar welke Deelnemers offertes te verzenden.  

Artikel 5. Reclamatieverzoek 

5.1 In uitzonderlijke gevallen is het voor Deelnemers mogelijk om offerteaanvragen te reclameren. Gezien de energie die Comparisa steekt in het verrijken van leads met als doel kwaliteit te leveren aan haar Deelnemers zijn er een select aantal gronden om een reclamatieverzoek in te dienen, te weten: 

  • Dubbele aanvraagEr mag dubbel gereclameerd worden indien de lead binnen 6 maanden dubbel is gestuurd.
  • Onjuiste contactgegevens: het opgegeven telefoonnummer en het e-mailadres van Aanvrager zijn onjuist waardoor Deelnemer niet in contact kan treden met Aanvrager; 
  • Onjuiste sector: de beschrijving van de offerteaanvraag komt niet overeen met de sector waarin Aanvrager een aanvraag heeft gedaan. 
  • Niet geselecteerde regio: de door Aanvrager opgegeven postcode of woonplaats komt niet overeen met de door Deelnemer geselecteerde regio. 
 •  Sollicitatie: de offerteaanvraag betreft een sollicitatie of studieproject. 

5.2 Deelnemer dient binnen tien werkdagen na ontvangst van de offerteaanvraag een verzoek tot reclamatie in te dienen bij Comparisa. Het reclamatieverzoek zal door Comparisa in behandeling worden genomen en indien de reclamatie gerechtigd is, zal deze met de factuur van de lopende maand worden verrekend. Comparisa behoudt zich het recht voor te bepalen of een verzoek tot reclamatie al dan niet gegrond is. Dit verzoek kunt u enkel indienen via het e-mailadres: offerte@comparisa.eu. Door Deelnemer ingediende reclamatieverzoeken welke naar een ander e-mailadres worden verzonden, worden door Comparisa niet in behandeling genomen. 

Artikel 6. Duur en opzegging van de overeenkomst 

6.1 Deelnemer is gerechtigd te allen tijde de samenwerking per direct te beëindigen nadat het afgesproken aantal offerteaanvragen of het einde van de afgesproken periode is bereikt. 

6.2 Indien Deelnemer de samenwerking met Comparisa wenst te beëindigen, dient dit enkel schriftelijk, dan wel per mail te worden ingediend. Opzeggingen per e-mail kunnen enkel worden ingediend op het hiervoor bestemde e-mailadres finance@comparisa.eu. Contractuele opzeggingen welke door Deelnemer naar een ander e-mailadres worden verzonden, zullen door Comparisa niet in behandeling worden genomen. Deelnemer ontvangt na opzegging te allen tijde binnen twee werkdagen een bevestiging van de beëindiging van de samenwerking met Comparisa. Indien Deelnemer geen bevestiging ontvangt van Comparisa is er nog sprake van een bindende samenwerkingsovereenkomst. De contractuele overeengekomen afspraken tussen Deelnemer en Comparisa blijven dan van toepassing. 

6.3 Deelnemer gaat akkoord dat na beëindiging van de samenwerking alle openstaande facturen binnen 30 dagen dienen te worden voldaan. 

6.4 Comparisa is gerechtigd te allen tijde een aanmelding van een Deelnemer zonder opgaaf van reden te weigeren. Verder behoudt Comparisa zicht het recht voor om Deelnemers die zich niet houden aan onze Algemene Voorwaarden zonder bericht uit te sluiten van deelname. Comparisa zal eerder betaalde bedragen niet terugbetalen, tenzij het een dubbel betaalde factuur betreft. 

Artikel 7. Uitvoering Overeenkomst 

7.1 Comparisa zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, de belangen van Deelnemer naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor Deelnemer bruikbaar resultaat. 

7.2 Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, informatie en documentatie, waarvan Comparisa aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Comparisa worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Comparisa zijn verstrekt, heeft Comparisa het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Deelnemer in rekening te brengen. Comparisa is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Comparisa is uitgegaan van door de Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

Artikel 8. Wijziging of aanvulling van de Overeenkomst 

8.1 Aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk of per e-mail geschieden. 

8.2 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. 

8.3 De Deelnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst. 

Artikel 9. Prijzen 

Alle in de Overeenkomst genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld. 

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden 

10.1 Comparisa zal de door Deelnemer verschuldigde bedragen op de eerste dag van de maand factureren. Comparisa mag daarbij elektronische facturen uitreiken. 

10.2 De betalingstermijn van een factuur is veertien dagen. Wanneer Deelnemer niet aan de afgesproken betalingstermijn voldoet zal Comparisa tweemaal een aanmaning versturen aan Deelnemer. 

10.3 De aanmaningen zullen los worden verstuurd met een tussenliggende periode van veertien dagen. Indien Deelnemer geen gehoor geeft aan de verstuurde aanmaningen zal de zaak worden overgedragen aan een incassobureau. Alle buitengerechtelijke kosten komen in dit geval voor rekening van Deelnemer. 

Artikel 11Garanties en aansprakelijkheid 

11.1 Comparisa faciliteert tussen vraag en aanbod via online marketing. Nadat Comparisa de offerteaanvraag heeft doorgezet naar haar partner(s) is Comparisa niet meer aansprakelijk. Vanaf dat moment dient de Aanvrager kennis te nemen van de algemene voorwaarden van de betreffende Deelnemer(s). 

11.2 Door Deelnemer ontvangen offerteaanvragen mogen nooit worden doorgestuurd aan derden. Het is ten strengste verboden offerteaanvragen, hetzij gratis, hetzij tegen betaling over te dragen aan derden en tegen de strenge regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien Comparisa dit opmerkt zal de samenwerking per direct worden beëindigd en zal de Deelnemer een geldboete worden opgelegd van €750,- per doorgestuurde offerteaanvraag. 

11.3 Comparisa biedt geen garanties dat Deelnemer opdrachten verkrijgt middels de aangeleverde offerteaanvragen. Aanvragers zijn zelf verantwoordelijk voor met welk bedrijf zij een afspraak maken en wie hun opdracht mag uitvoeren. 

11.4 Voor eventuele indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is Comparisa nimmer aansprakelijk.  

11.5 Comparisa kan niet aansprakelijk worden gesteld en is niet verantwoordelijk voor communicatie en contracten tussen Deelnemers en Aanvragers, betalingen aan Deelnemers door Aanvragers of geschillen tussen Deelnemers en Aanvragers. Comparisa biedt nimmer garanties met betrekking tot de mate van interesse van Aanvragers, de kredietwaardigheid van Aanvragers en de accuraatheid van de door Aanvragers geboden informatie. Wel kan Deelnemer gebruik maken van de door Comparisa aangeboden offertehulp en verkooptips. 

Artikel 12. Overmacht 

12.1 Comparisa is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Deelnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

12.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Comparisa geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Comparisa niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Comparisa of van derden daaronder begrepen. Comparisa heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Comparisa haar verbintenis had moeten nakomen. 

12.3 Comparisa kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. 

Artikel 13. Geheimhouding 

13.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst. 

13.2 De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie. 

Artikel 14. Verwerking van persoonsgegevens 

14.1 Partijen zijn het erover eens dat Comparisa ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens “Verwerker” en de Deelnemer “Verwerkingsverantwoordelijke” is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit verband zijn, indien in de uitvoering van de Overeenkomst, persoonsgegevens worden verwerkt de bepalingen uit de Verwerkingsovereenkomst van toepassing. 

14.2 De verantwoordelijkheid tot nakoming van verplichting bij verwerking van persoonsgegevens middels de Overeenkomst ligt geheel bij de Deelnemer. Deelnemer draagt zorg voor rechtmatige verwerking van persoonsgegevens en dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. 

14.3 De Deelnemer vrijwaart Comparisa tegen elke rechtsvordering van derden indien die vordering, in welke vorm dan ook, verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens alsmede tegen eventueel aan Deelnemer toerekenbare opgelegde boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens of andere toezichthoudende instanties. 

Artikel 15. Wijzingen voorwaarden 

15.1 Comparisa behoudt zich het recht voor de diensten en deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na bekendmaking van de wijziging. 

15.2 Wijzigingen worden aan Deelnemer bekend gemaakt of via een ander kanaal waarvan Comparisa kan bewijzen dat de bekendmaking is aangekomen bij Deelnemer. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving. 

Artikel 16. Eigendomsrecht 

16.1 De naam, handelsmerken, logo’s en inhoud van de websites van Comparisa zijn eigendom van Comparisa en mogen nimmer worden gebruikt op wat voor manier dan ook zonder schriftelijke toestemming vooraf van Comparisa. 

16.2 Deelnemer gaat akkoord met het feit dat de gegevens die door hem aan Comparisa worden verstrekt gebruikt mogen worden ter publicatie op websites uitgegeven door Comparisa of kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden zonder enige vorm van vergoeding voor Deelnemer. 

16.3 Het is Comparisa toegestaan om Aanvragers, binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensverwerking, een enquête te versturen ten behoeve van een marktonderzoek. 

16.4 Deelnemer accepteert dat Comparisa in contact mag treden met de potentiële opdrachtgevers van Deelnemers voor het verkrijgen van informatie, opmerkingen, tevredenheidsscores en/of beoordelingen omtrent de verrichte diensten van de Deelnemer. Aanvragers en Deelnemers gaan akkoord met gebruik en publicatie van de verkregen informatie door Comparisa. 

Artikel 17. Overige bepalingen 

17.1 Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

17.2 Informatie en mededelingen op de Comparisa website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website en de  Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst. 

17.3 Partijen stellen elkaar steeds onverwijld Schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer. 

17.4 Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van meerderheid van de aandelen van de betreffende partij.