Algemene Voorwaarden Comparisa B.V.

1. Definities

Comparisa biedt een dienst waarbij bedrijven (hierna genoemd Deelnemer) contactgegevens ontvangen van consumenten en bedrijven (hierna genoemd Aanvrager) die een offerte hebben aangevraagd via één of meerdere aan Comparisa gelieerde websites. Deze Algemene Voorwaarden zijn beschreven voor Deelnemer welke een contract zijn overeengekomen middels een opgenomen mondelinge overeenkomst (zogenoemde voicelog) of ondertekening van een contract.
Comparisa heeft als doel om Deelnemers en Aanvragers met elkaar in contact te brengen om een win-win-situatie te creëren. Deelnemers kunnen potentiële opdrachtgevers vinden en Aanvragers ontvangen vrijblijvend één of meerdere offertes van Deelnemers. Deelnemers en Aanvragers die gebruik maken van de diensten van Comparisa gaan akkoord met deze Algemene Voorwaarden en erkennen deze te hebben gelezen en geaccepteerd.

2. Offerteaanvragen

1. Deelnemer ontvangt een offerteaanvraag van een Aanvrager. Deelnemer betaald een vergoeding per ontvangen lead, welke is overeengekomen in de overeenkomst tussen Deelnemer en Comparisa.

2. Deelnemers zijn verplicht een geldig en werkend e-mailadres aan Comparisa te verstrekken. Offerteaanvragen worden naar het opgegeven e-mailadres verstuurd. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor controle of verstuurde aanvragen in haar spamfilter terecht zijn gekomen. Dit kan geschieden wanneer Deelnemer haar veiligheidsinstellingen aanpast tijdens de samenwerking. Op leads die door Comparisa zijn verzonden en bij Deelnemer in haar spamfilter terecht komen kan geen reclamatieverzoek worden ingediend.

3. Comparisa verstuurt Deelnemers enkel offerteaanvragen uit de door hen geselecteerde regio’s en sectoren. De gewenste regio wordt vooraf afgesproken en vastgelegd in de overeenkomst. De regio wordt bepaald middels een straal rondom Deelnemers vestigingsadres of een twee-cijferige postcode in het afzetgebied.

4. Deelnemers kunnen bij Comparisa per week of per maand een maximum instellen voor het aantal af te nemen offerteaanvragen met een minimaal aantal van twee per week. Het maximum aantal ingestelde offerteaanvragen zal nooit worden overschreden. Deelnemer accepteert dat het aantal offerteaanvragen kan variëren en dat het maximum aantal opgegeven offerteaanvragen niet altijd gehaald kan worden. Alleen door Comparisa daadwerkelijk verzonden offerteaanvragen zullen in rekening worden gebracht.

5. Deelnemer kan op ieder moment haar deelnamegegevens wijzigen door hiervoor een verzoek te doen per e-mail. Comparisa zal de aanpassingen binnen maximaal twee werkdagen verwerken. Het is Deelnemer toegestaan om op ieder moment het maximum aantal offerteaanvragen te verhogen of te verlagen. Hiervoor dient de Deelnemer een e-mail te sturen naar: offerte@comparisa.eu.

6. Comparisa zorgt ervoor dat Deelnemer over een werkend telefoonnummer of e-mailadres beschikt om met Aanvrager in contact te treden.

7. Het kan voorkomen dat een door Deelnemer geselecteerde regio vol zit. In dit geval rouleren Deelnemers binnen het afgesproken maximum. Comparisa behoudt zich het recht voor te bepalen naar welke Deelnemers offertes te verzenden.

3. Reclamatieverzoek

1. In uitzonderlijke gevallen is het voor Deelnemers mogelijk om offerteaanvragen te reclameren. Gezien de energie die Comparisa steekt in het verrijken van leads met als doel kwaliteit te leveren aan haar Deelnemers zijn er een select aantal gronden om een reclamatieverzoek in te dienen, te weten:

a) Dubbele aanvraag: de gegevens van Aanvrager zijn reeds eerder door Comparisa verstuurd naar Deelnemer;

b) Onjuiste contactgegevens: het opgegeven telefoonnummer en het e-mailadres van Aanvrager zijn onjuist waardoor Deelnemer niet in contact kan treden met Aanvrager;

c) Onjuiste sector: de beschrijving van de offerteaanvraag komt niet overeen met de sector waarin Aanvrager een aanvraag heeft gedaan.

d) Niet geselecteerde regio: de door Aanvrager opgegeven postcode of woonplaats komt niet overeen met de door Deelnemer geselecteerde regio.

e) Sollicitatie: de offerteaanvraag betreft een sollicitatie of studieproject.

2. Deelnemer dient binnen tien werkdagen na ontvangst van de offerteaanvraag een verzoek tot reclamatie in te dienen bij Comparisa. Het reclamatieverzoek zal door Comparisa in behandeling worden genomen en indien de reclamatie gerechtigd is, zal deze met de factuur van de lopende maand worden verrekend. Comparisa behoudt zich het recht voor te bepalen of een verzoek tot reclamatie al dan niet gegrond is. Dit verzoek kunt u enkel indienen via het e-mailadres: offerte@comparisa.eu. Door Deelnemer ingediende reclamatieverzoeken welke naar een ander e-mailadres worden verzonden, worden door Comparisa niet in behandeling genomen.

4. Deelneming

4.1. Tarieven

1. Deelnemer gaat akkoord met betaling van het afgesproken tarief per lead.

2. De tarieven en Algemene Voorwaarden kunnen door Comparisa op ieder moment worden aangepast. Comparisa is verplicht Deelnemer minimaal één maand van te voren in te lichten omtrent eventuele wijzigingen of aanpassingen. De Deelnemer heeft het recht om binnen één maand na zulk soort mededelingen per brief of e-mail aan te geven niet akkoord te gaan met de aanpassing of wijziging. In dit geval zal de samenwerking worden stopgezet en zal Deelnemer geen offerteaanvragen meer ontvangen. Indien Deelnemer niet reageert op de door Comparisa aangekondigde aanpassing of wijziging zal deze stilzwijgend door Deelnemer worden geaccepteerd.

3. Comparisa is gerechtigd om een administratieve boete op te leggen aan Deelnemer indien de offerteaanvragen te laat worden betaald. Verder is Comparisa gerechtigd om 2% rente per maand in rekening te brengen over de achterstallige betaling, geteld vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van betaling door Deelnemer.

4.2. Facturering

1. Comparisa verstuurt op de eerste dag van de maand een factuur met een overzicht van de ontvangen offerteaanvragen in de corresponderende maand per e-mail aan Deelnemer.

2. Indien Deelnemer bezwaren heeft tegen de factuur, dienen deze bezwaren uiterlijk vijf werkdagen na factuurdatum kenbaar te worden gemaakt aan Comparisa. Dit kan uitsluitend per e-mail naar finance@comparisa.eu. Eventuele correcties zullen worden verrekend met de factuur van de lopende maand.

3. Wanneer Deelnemer niet aan de afgesproken betalingstermijn voldoet zal Comparisa tweemaal een aanmaning versturen aan Deelnemer. De aanmaningen zullen los van elkaar worden verstuurd met een tussenliggende periode van veertien dagen. Indien Deelnemer geen gehoor geeft aan de verstuurde aanmaningen, zal de zaak worden overgedragen aan ons incassobureau. Alle buitengerechtelijke kosten komen in dit geval voor rekening Deelnemer.

4.3. Duur van de overeenkomst en opzegging

1. De Deelnemer is gerechtigd te allen tijde de samenwerking per direct te beëindigen nadat het afgesproken aantal offerteaanvragen of het einde van de afgesproken periode is bereikt.

2. Indien Deelnemer de samenwerking met Comparisa wenst te beëindigen, dient dit enkel schriftelijk, dan wel per mail te worden ingediend. Opzeggingen per e-mail kunnen enkel worden ingediend op het hiervoor bestemde e-mailadres offerte@comparisa.eu. Contractuele opzeggingen welke door Deelnemer naar een ander e-mailadres worden verzonden, zullen door Comparisa niet in behandeling worden genomen. Deelnemer ontvangt na opzegging te allen tijde binnen twee werkdagen een bevestiging van de beëindiging van de samenwerking met Comparisa. Indien Deelnemer geen bevestiging ontvangt van Comparisa is er nog sprake van een bindende samenwerkingsovereenkomst. De contractuele overeengekomen afspraken tussen Deelnemer en Comparisa blijven dan van toepassing.

3. Deelnemer gaat akkoord dat na beëindiging van de samenwerking alle openstaande facturen dienen te worden voldaan.

4. Comparisa is gerechtigd te allen tijde een aanmelding van een Deelnemer zonder opgaaf van reden te weigeren. Verder behoudt Comparisa zich het recht voor om Deelnemers die zich niet houden aan onze Algemene Voorwaarden zonder bericht uit te sluiten van deelname. Comparisa zal eerder betaalde bedragen niet terug betalen, tenzij het een dubbel betaalde factuur betreft.

4.4. Aansprakelijkheid

1. Door Deelnemer ontvangen offerteaanvragen, mogen nooit worden doorgestuurd aan derden. Het is ten strengste verboden offerteaanvragen, hetzij gratis, hetzij tegen betaling over te dragen aan derden en tegen de strenge regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien Comparisa dit opmerkt, zal de samenwerking per direct worden beëindigd en zal de Deelnemer een geldboete worden opgelegd van €750,- per doorgestuurde offerteaanvraag.
2. Comparisa biedt geen garanties dat Deelnemer opdrachten verkrijgt middels de aangeleverde offerteaanvragen. Wel kan Deelnemer gebruik maken van de door Comparisa aangeboden offertehulp en verkooptips.
3. Comparisa kan niet aansprakelijk worden gesteld en is niet verantwoordelijk voor communicatie en contracten tussen Deelnemers met Aanvragers, betalingen aan Deelnemers door Aanvragers of geschillen tussen Deelnemers en Aanvragers. Comparisa biedt nimmer garanties met betrekking tot de mate van interesse van Aanvragers, de kredietwaardigheid van Aanvragers, de accuraatheid van de door Aanvragers geboden informatie of dat Aanvragers Deelnemers daadwerkelijk zullen inhuren om de opdracht uit te voeren. Comparisa kan nooit aansprakelijk worden gesteld door Deelnemer in verband met wat voor schade dan ook geleden.

4.5. Eigendomsrecht

1. De naam, handelsmerken, logo’s en inhoud van de websites van Comparisa zijn eigendom van Comparisa en mogen nimmer worden gebruikt op wat voor manier dan ook zonder schriftelijke toestemming van Comparisa.

2. Deelnemer gaat akkoord met het feit dat de gegevens die door hem aan Comparisa worden verstrekt gebruikt mogen worden ter publicatie op websites uitgegeven door Comparisa of kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden zonder enige vorm van vergoeding voor Deelnemer.

3. Het is Comparisa toegestaan om Aanvragers een enquête te versturen ten behoeve van een marktonderzoek.

4. Deelnemer accepteert dat Comparisa in contact mag treden met de potentiële opdrachtgevers van Deelnemers voor het verkrijgen van informatie, opmerkingen, tevredenheidsscores en/of beoordelingen omtrent de verrichte diensten van de Deelnemer. Aanvragers en Deelnemers gaan akkoord met gebruik en publicatie van de verkregen informatie door Comparisa.

5. Indien één of meer van de bepalingen of een onderdeel daarvan uit deze Algemene Voorwaarden, dan wel enig onderdeel van de onderliggende overeenkomst nietig mocht zijn, dan wel vernietigd worden, dan laat dat voor het overige van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden onverlet, c.q. blijft de onderliggende overeenkomst in stand.

5. Recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.